CRC เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 25 ก.พ. นี้

ตลท. ให้ CRC เริ่มเข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 25 ก.พ. 63 พร้อมนำ BPP-AAV ออก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำหลักทรัพย์ของบมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

และนำหลักทรัพย์ของบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) และบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ออกจากองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของแต่ละดัชนีตามลำดับ

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ระหว่างรอบที่กำหนดหลักการว่าจะนำหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่เข้ามารวมคำนวณดัชนีหากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่นั้นมีขนาดใหญ่

กล่าวคือ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในช่วง 20 ลำดับแรกของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยสุดออกจากการคำนวณดัชนีไปไว้ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.พ. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top