บอร์ด PYT พิจารณาแนวทางนำหุ้นกลับเข้าเทรดหลัง BGH ซื้อกิจการ

บมจ.ประสิทธิพัฒนา(PYT)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบความคืบหน้าในการเข้าร่วมกิจการระหว่างบริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)กับ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer- EBT) ของบริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด(มหาชน) ให้แก่ BGH

พร้อมทั้ง เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการนำหุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น PYT ยังแจ้งว่าบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 21 มกราคม 2554 มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มจากเดิมร้อยละ 50.72 เป็นร้อยละ 60.19