ตลท.ขยายเวลาห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย-Cash Balance หุ้น STAR,STAR-W2

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
ขยายช่วงดำเนินการ
หลักทรัพย์                  ชื่อย่อ      วันเริ่มต้น       วันสิ้นสุด
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)     STAR     18 ก.ย. 2558     08 ต.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2    STAR-W2    18 ก.ย. 2558     08 ต.ค. 2558


 
Symbol: STAR STAR-W2 STAR_W2