ตลท.ขยายเวลา STAR,STAR-W2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย-cash balance 7-27ส.ค.

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance                  
หลักทรัพย์                ชื่อย่อ      วันเริ่มต้น   วันสิ้นสุด
ขยายช่วงดำเนินการ               
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)   STAR     07 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  STAR-W2    07 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2558

 
Symbol: STAR STAR-W2