(เพิ่มเติม) "จรูญศรี ว่องอรุณ"ตัดขายหุ้น STAR เหลือถือ 4.1287% พร้อมปรับโครงสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แจ้งว่านางสาวจรูญศรี ว่องอรุณ ได้ขายหุ้นบมจ.สตาร์ ซานิทารีแวร์(STAR) เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 จำนวน 4.6869% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหุ้นภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.1287% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ STAR ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยการโอนกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ STAR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

การโอนกิจการดังกล่าวนี้ถือเป็นการโอนธุรกิจทั้งหมดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนข้างต้นบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปโดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ซึ่งรวมทั้งการลงทุนในธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่อื่นๆ ที่บริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

พร้อมกันนั้น มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 6 สิงหาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วันที่ 7 สิงหาคม 2558

Symbol: STAR