"สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล"ขายหุ้น THANI จำนวน 0.06% คงเหลือ 4.95%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ได้ขายหุ้นบมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง(THANI) เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 เป็นจำนวน 0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Symbol: THANI