หอการค้าไทย เตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วปท. 17-19 พ.ย.นี้ มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก ลงทุน-อาหาร-ท่องเที่ยว

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ในวันที่ 17-19 พ.ย.60 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในปีนี้ หอการค้าไทย เห็นว่า การพัฒนาและยกระดับประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด จึงจำเป็นต้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน (Inclusive Growth) จึงได้กำหนด Theme การจัดสัมมนาในปีนี้ “Executing Trade & Services 4.0 : เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่ (ThaiTay with Inclusive Growth)”

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก เพื่อให้สอดรับกับ Trade & Services 4.0 ประกอบด้วย กลุ่ม 1 เรื่อง “Executing Trade and Investment with Inclusive Growth” เรื่อง Investment นั้น การลงทุนต่าง ๆ เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะใน EEC ซึ่งนักธุรกิจญี่ปุ่นมีความสนใจลงทุนเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีความสนใจจากอเมริกา และประเทศอื่น ๆ อีก ซึ่งจะเห็นว่ากระแส การลงทุนกลับมาแล้ว โดยจะต้องเตรียมรับมือทั้งในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใหม่

นอกจากนั้น ยังจะมีการหารือกันในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า และความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

กลุ่ม 2 เรื่อง “Executing Agriculture and Food Processing with Inclusive Growth”เกษตรและอาหารยังคงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีอุตสาหกรรมอาหารสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ยังคงมีรายได้สวนทางกับการเติบโตของอุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาในการปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้างเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ และก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle-income trap)

กลุ่ม 3 เรื่อง “Executing Tourism and Services with Inclusive Growth” สำหรับภาคบริการและการท่องเที่ยว (Tourism & Services) ถือเป็นหัวใจหลัก ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ภาคบริการมีสัดส่วนประมาณ 50% GDP ของประเทศไทย และจ้างงาน 40% ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ

ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 นี้ หอการค้าไทยคาดหวังว่า ผลที่ได้จากการสัมมนานี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตัวจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ SMEs จนถึงระดับชุมชนในท้องถิ่นทุกจังหวัดได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป