"ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน"เก็บหุ้น STAR จำนวน 0.7219% ถือเพิ่มเป็น 15.2338%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา นางสาวภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) จำนวน 0.7219% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.2338% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


Symbol: STAR