บล.แมคควอรี ออก DW 12 ตัวอ้างอิง PTTEP,TTA,TVO,UNIQ,PTT,TRUE,VIBHA,SAWAD,TISCO,SET50 Index เทรด 19 มิ.ย.

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย)
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 12 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), 
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA), บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO), บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ), บมจ.
ปตท. (PTT), บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE), บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA), บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
(SAWAD), บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) และดัชนีราคา SET50 Index โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 
     ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrants) และประเภทสิทธิในการขาย (Put 
Warrants) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DW       อ้างอิง   จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ    เทรดวันแรก  อายุ  ครบกำหนดอายุ
            (ล้านหน่วย) (บาท/จุด) (DW/บาท : หุ้น/จุดดัชนี)     (เดือน)
PTTE28C1712A  PTTEP    55.00  90.00   15.8 : 1    19 มิ.ย.60  6  15 ธ.ค.60
TTA28C1801A  TTA    110.00   9.50   3.15 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61
TVO28C1802A  TVO    180.00  32.00  17.25 : 1    19 มิ.ย.60  8  15 ก.พ.61
UNIQ28C1801A  UNIQ    110.00  18.50   6.3 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61
PTT28P1801A  PTT     60.00  375.00    70 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61
PTTE28P1801A  PTTEP    70.00  82.00    18 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61
TRUE28C1801A  TRUE    200.00   6.00   3.7 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61
VIBH28C1801A  VIBHA   150.00   2.80   1.36 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61 
SAWA28C1801A  SAWAD    85.00  55.00   14.5 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61
TISC28C1801A  TISCO    55.00  85.00    14 : 1    19 มิ.ย.60  6  11 ม.ค.61
S5028C1709B  SET50 Index 30.00  1,050 0.04082 : 1    19 มิ.ย.60  3   4 ต.ค.60
S5028P1709B  SET50 Index 30.00   925 0.04348 : 1    19 มิ.ย.60  3   4 ต.ค.60
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)
     ดัชนีที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน
วันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50U17 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
     บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด 
ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่
ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch Ratings เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59	

 
Symbol: PTTE28C1712A TTA28C1801A S5028C1709B S5028P1709B T