บลจ.บัวหลวง เก็บ SAMTEL และ MC เข้าพอร์ตหนุนถือเพิ่มเป็น 10.19% และ 10.21%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของบมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL) โดยบลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 29/09/2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ยังได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้น ของบมจ. แม็คกรุ๊ป (MC) โดยบลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/09/2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Symbol: SAMTEL