บล.ภัทร ออก DW 9 ตัว อ้างอิง AAV,AOT,BDMS,IRPC,LH,STEC,TOP,SPRC จ่อเทรด 24 มี.ค.นี้

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.ภัทร จะเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 9 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV), บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT), บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS), บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC), บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH), บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน
สตรัคชั่น (STEC), บมจ.ไทยออยล์ (TOP) และบมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลัก
ทรัพย์ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 
     ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrants) และประเภทสิทธิในการขาย (Put 
Warrants) ใช้รายละเอียด DW ดังนี้  
   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DW       อ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ   อัตราใช้สิทธิ    เทรดวันแรก  อายุ  ครบกำหนดอายุ

             (ล้านหน่วย) (จุด/บาท)   (DW:หุ้นอ้างอิง)         (เดือน)
AAV06C1803A  AAV     40.00   5.00    3.8 : 1     24 มี.ค.60  12   5 เม.ย.61
AOT06C1707A  AOT     40.00   36.50    18 : 1     24 มี.ค.60   4   4 ส.ค.60
AOT06P1707A  AOT     40.00   39.00    13 : 1     24 มี.ค.60   4   4 ส.ค.60 
BDMS06C1803A  BDMS    40.00   17.50    7.5 : 1     24 มี.ค.60  12   5 เม.ย.61 

IRPC06C1803A  IRPC    40.00   4.30     4 : 1     24 มี.ค.60  12   5 เม.ย.61
LH06C1803A   LH     40.00   8.50    3.8 : 1     24 มี.ค.60  12   5 เม.ย.61
STEC06C1803A  STEC    40.00   21.50    19 : 1     24 มี.ค.60  12   5 เม.ย.61
TOP06C1803A  TOP     40.00   65.00    19 : 1     24 มี.ค.60  12   5 เม.ย.61
SPRC06C1707A  SPRC    40.00   11.00     8 : 1     24 มี.ค.60   4   4 ส.ค.60 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


     บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(direct listing)
     บล.ภัทร ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2559
	

 
Symbol: AAV06C1803A AOT06C1707A AOT06P1707A SPRC06C1707A B