*TBSP ปันผลอัตรา 0.525 บ./หุ้น XD 26 เม.ย.พร้อมแตกพาร์เป็น 1 บ.จาก 10 บ.

     บมจ.ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (TBSP) แจ้งการพิจารณาปันผล   
เรื่อง                             : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 22 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                          : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)            : 28 เม.ย. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั              : 02 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                     : 26 เม.ย. 2560
จ่ายให้กับ                            : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)               : 0.525
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                     : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          : 17 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                          : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวัน
                                ที่ 31 ธ.ค. 2559 และกำไรสะสม

     พร้อมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)                    

เรื่อง                              : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                        : 22 ก.พ. 2560
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)                  : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)                  : 1.00

 
Symbol: TBSP