สวนดุสิตโพล พบคนส่วนใหญ่มองรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2560 เป็นฉบับปราบโกง - เน้นปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น“วันรัฐธรรมนูญ" ปัจจุบันมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นับเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศไทย โดยรัฐบาล คสช. ได้พยายามชูจุดแข็งว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญไทย “สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560

อันดับ 1 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 36.29%

อันดับ 2 อยากให้เป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับประชาชน พัฒนาบ้านเมือง 26.41%

อันดับ 3 ควรใช้ได้จริง ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 26.24%

อันดับ 4 มีหลายมาตราที่เป็นข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์กัน 23.34%

อันดับ 5 ยังไม่เห็นผลจากการนำมาใช้ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 13.97%

2. ประชาชนรู้หรือไม่? ว่ามีการบังคับใช้รัฐธรมนูญ ฉบับที่ 20 แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560

อันดับ 1 รู้ 65.12% เพราะ สนใจติดตามข่าวเป็นประจำ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่รู้ 34.88% เพราะ เป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่ได้ติดตามข่าว ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฯลฯ

3. จากกรณีที่มีนักวิชาการและนักการเมืองการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเด็นต่าง ๆ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร

ข้อ ประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

1 ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม พรรคที่ได้ ส.ส. มากที่สุด อาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล อาจทำให้ได้รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ 55.67% 37.63% 6.70%

2 เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับปราบโกง เพราะมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 72.25% 25.43% 2.32%

3 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนาง เพราะทำให้รัฐมีอำนาจ เป็นใหญ่ ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 45.79% 49.40% 4.81%

4 รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก เพราะต้องอาศัยทั้งเสียงจาก ส.ว. และ ส.ส. 65.29% 30.41% 4.30%

5 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจของ คสช. 57.82% 37.71% 4.47%

6 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิด “นายกฯคนนอก" 63.14% 31.70% 5.16%

4. “จุดแข็ง-จุดอ่อน" ของ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560

ที่ “จุดแข็ง" รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ภาพรวม ที่ “จุดอ่อน" รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ภาพรวม

1 เน้นการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 37.07% 1 ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ คสช. 26.92%

2 เน้นการปฏิรูป พัฒนาคนและประเทศชาติ 25.45% 2 ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 23.46%

3 มีบทลงโทษพรรคการเมืองที่รุนแรง 16.63% 3 เน้นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องประชาชน 21.92%

4 แก้ไขยาก ทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย 14.23% 4 มาจากรัฐบาลทหาร ไม่เป็นประชาธิปไตย 16.54%

5 เปิดโอกาสให้คนนอกมาเป็นนายกฯได้ 10.02% 5 เข้าใจยาก มีเนื้อหามาก 13.65%


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++