*SAMTEL เผยบ.ย่อยได้งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) จากกรมที่ดิน มูลค่า 2.77 พันลบ.

บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่าบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้รับหนังสือแจ้งตกลงจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที 2) จากกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 2,767.91 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 1,095 วัน และให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปมอบให้กรมที่ดินภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป


Symbol: SAMTEL