สนค. เปิดให้ผู้รับเหมางานภาครัฐดาวน์โหลดเอกสารค่า K ผ่านเว็บไซต์ ช่วยลดภาระต้นทุนและเวลา

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับทราบเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับเหมาที่จะเข้าประมูลงานก่อสร้างของภาครัฐทั่วประเทศ โดย สนค.ได้จัดทำระบบให้สามารถ download เอกสารค่า K ผ่าน website ได้แทนการมาติดต่อขอจากกระทรวงพาณิชย์หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนและเวลาของผู้รับเหมาทั่วประเทศ และช่วยลดขั้นตอนการทำงานของภาครัฐ

สำหรับค่า K หรือ ESCALATION FACTOR เป็นตัวเลขที่ผู้รับเหมาทั่วประเทศต้องใช้ประกอบการยื่นขอประมูลโครงการภาครัฐทุกโครงการ ทั้งโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างได้ ซึ่ง สนค. กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานเดียวตามกฎหมายที่จัดทำค่า K ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้

ผู้อำนวยการ สนค.กล่าวว่า ในแต่ละปี ทั้ง สนค.ที่ส่วนกลาง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีการออกเอกสารรับรองค่า K ให้ผู้รับเหมารวมกันแล้วมากกว่า 20,000 ฉบับ ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องเสียเวลาเดินทางมาขอเอกสารที่มีลายเซ็น ขณะที่ส่วนราชการต้องมี จนท. จัดพิมพ์เอกสารและรับรองให้

"ขณะนี้รัฐบาลไทยเร่งเข้าสู่ยุค 4.0 และการเป็น e-government ประกอบกับปี 2562 นี้ เราจะเร่งเรื่องการลงทุนภาครัฐในภูมิภาคต่าง ๆ ทาง สนค.จึงได้หารือกับสำนักงบประมาณให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่มีลายเซ็นผู้รับผิดชอบประกาศค่า K ที่ส่วนกลางได้โดยตรงจากเว็บไซต์ www.price.moc.go.th (กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ภายใต้ สนค.) ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่กระทรวงหรือที่พาณิชย์จังหวัดอีกแล้ว การประมูลโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐจะได้ทำได้เร็วขึ้น เป็นการช่วยลดต้นทุนและเวลาของทั้งภาครัฐและเอกชน" น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว

โดยเอกสารค่า K ที่ดาวน์โหลดนี้จะมีลายเซ็นและตราประทับของทางราชการชัดเจน เป็นเอกสารรูปแบบสแกน ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่หากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเอกสารจากผู้รับเหมาไม่มั่นใจตัวเลขที่ระบุก็สามารถตรวจทานผ่านระบบเดียวกันได้ โดยตรวจจากวันที่ที่ระบุว่าตัวเลขตรงกันหรือไม่ จึงไม่มีปัญหาในการปลอมแปลงแน่นอน