สำนักงานประกันสังคม เก็บหุ้น SPALI อีก 0.83% รวมถือ 5.3%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ศุภาลัย(SPALI) โดย สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 24/07/2561 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


Symbol: SPALI