ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2562

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 2562                                                       
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62     GJS     เสนอซื้อ          14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท              
29 พ.ค.-3 ก.ค.62     PROUD    เสนอซื้อ          190,080,063 หุ้น หุ้นละ 1.44 บาท               
                                                             
พฤษภาคม 2562                                                       
27 พ.ค.          GLOBAL   ลูกหุ้นเข้า          200,071,050 หุ้น                      
             META    ลูกหุ้นเข้า          178 หุ้น                          
             CMO     XD            หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม                  
             FTREIT   XD            หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             FUTUREPF  XD            หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
             HPF     XD            หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             KAMART   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             M-II    XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             M-PAT    XD            หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             M-STOR   XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             MNIT    XD            หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             MNIT2    XD            หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             SEAFCO   XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             ESTAR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             KCM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
             SCI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม                  
             SIAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             SSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
             SYMC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             META-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย                                    
28 พ.ค.          BGC     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             SUTHA    XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)     
             META-W3   XE            1 : 1 @ 2.00 บาท                     
             MIT     XN            หุ้นละ 0.205 บาท                      
             AU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)     
             BCH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             BSM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)    
             FVC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             HTECH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             NWR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             RP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
             RML     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม                  
             TVI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             WHA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
29 พ.ค.          CPTGF    XD            หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             EGATIF   XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)     
             TFFIF    XD            หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
             TTLPF    XD            หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             TFFIF    XN            หุ้นละ 0.0158 บาท                      
             MNIT2    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.50 บาท เป็นหุ้นละ 9.335 บาท            
                                ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน               
             BWG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
             JSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม                  
             NTV     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม                  
             PPM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
             SCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             SSSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
             STA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             TRUE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)           
             TWP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)    
             ACAP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
30 พ.ค.          LHPF    XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             QHHR    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             HPT     XW            5 : 1                           
             GYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)     
             PLANB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)          
31 พ.ค.          LHHOTEL   XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             DCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             OISHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)          
             2S-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
                                                             
มิถุนายน 2562                                                        
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
             ML-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
             SKY-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
4 มิ.ย.          BCPG    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             AIMIRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             CPNCG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
             CRYSTAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             DIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             IVL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             POPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             PPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             SIRIP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
5 มิ.ย.          CTARAF   XD            หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             KPNPF    XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             MJLF    XD            หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
             SMT-W1   XE            1 : 1.072 @ 7.46 บาท                   
             CTARAF   XN            หุ้นละ 0.043 บาท                      
6 มิ.ย.          BOFFICE   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             GLANDRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             INGRS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม                  
             RICHY-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย                                    
             JMART-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
7 มิ.ย.          RICHY-W1  XE            1 : 1.22449 @ 1.47 บาท                  
             7UP     XW            5 : 1                           
             BKI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             BRRGIF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)     
             CMO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม                  
             FTREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             GVREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             JASIF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             TPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             TSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)          
8 มิ.ย.          TNPC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
10 มิ.ย.          AMATAR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             SPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)         
             SRIPANWA  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
11 มิ.ย.          B-WORK   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             BKKCP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             CPNREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             TIF1    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
12 มิ.ย.          FUTUREPF  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
             KAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             SHREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
             SPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
13 มิ.ย.          PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท                     
             BGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             MNIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             MNIT2    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             SUTHA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)     
14 มิ.ย.          BCPG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             CPTGF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             EGATIF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)     
             M-II    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             M-STOR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             TFFIF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
             TTLPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
17 มิ.ย.          HPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             M-PAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
18 มิ.ย.          LHHOTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             LHPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             QHHR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
20 มิ.ย.          S-W1    XE            1 : 1 @ 15 บาท                      
             CHO     XW            2 : 1                           
             CTARAF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             HREIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)          
             KPNPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)           
             MJLF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
21 มิ.ย.          META-W3   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
25 มิ.ย.         DIMET-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย                                    
26 มิ.ย.         DIMET-W2  XE            1 : 1 @ 1.15 บาท                     
28 มิ.ย.         TRC     XR            9 : 5 @ 0.125 บาท                     
                                                             
กรกฎาคม 2562                                                       
1 ก.ค.          META    XW            14 : 1                          
3 ก.ค.          RICHY-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
11 ก.ค.          STANLY   XD            หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)         
15 ก.ค.          PPPM    XW            3 : 1                           
18 ก.ค.          VGI     XD            หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)         
             AEONTS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)    
20 ก.ค.          DIMET-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                 
26 ก.ค.          STANLY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)         
31 ก.ค.          VI     XR            1 : 2 @ 0.05 บาท                     
                                                             
สิงหาคม 2562                                                        
5 ส.ค.          B      XR            1 : 1 @ 0.33 บาท                     
             B      XW            3 : 1                           
7 ส.ค.          PTL     XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)    
9 ส.ค           VGI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)         
23 ส.ค          PTL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)