*สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 367.61 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %     สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)         (ลบ.)
สถาบันในประเทศ         6,308.02   9.22   7,635.23  11.16  -1,327.22
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์         7,526.11  11.00   8,126.75  11.88   -600.63
นักลงทุนต่างประเทศ        36,755.86  53.71  37,123.48  54.25   -367.61
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ      17,842.97  26.07  15,547.50  22.72   2,295.47

 
Symbol: SET