ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 85,490 ล้านบาท

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ 
มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 85,490 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 22,691 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ 
ซื้อสุทธิ 6,902 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,623 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.45% ปรับตัวลดลง
จากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้ 
     Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 
1,678 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,623 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
55 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 43 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตาม
รายงานตัวเลขดุลการค้าของญี่ปุ่นประจำเดือน ต.ค. ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ 
ตลาดตราสารหนี้ไทย        19-11-2019     %Change     
มูลค่าการซื้อขาย        85,489.81 ลบ.          
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.29 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.31 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.45 %     -0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) 
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change     
ตั๋วเงินคลัง              0.00      -100 %
พันธบัตรรัฐบาล           8,830.96      -55 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          73,313.01      +177 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ          540.33       n/a
หุ้นกู้เอกชน            1,903.24      -24 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า