THAI ยันไม่มีการล็อกสเปกจัดหาเครื่องบินย้ำเสนอผลทบทวนเข้าบอร์ดภายใน 6 เดือน

บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดหาเครื่องบินปี 62-69 ซึ่งที่ผ่านมาแผนการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว เป็นผลจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้กำหนดจำนวนแบบของเครื่องบินแบบลำตัวแคบและลำตัวกว้างไว้ แต่ยังมิได้มีการระบุยี่ห้อหรือรุ่นของเครื่องบินแต่อย่างใด ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนที่ทำไว้เมื่อปี 61

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนโครงการจัดหาเครื่องบิน 38 ลำ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ฝ่ายบริหารทบทวนสมมติฐานในโครงการจัดหาเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทบทวนพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและประเทศชาติ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายใน 6 เดือน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ส่วนประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริษัทได้ดำเนินการสรรหาแต่งตั้งตามขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มติ ครม. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการตาม กฎหมาย คำสั่ง และระเบียบข้างต้น ได้กำหนดลำดับขั้นตอนในการดำเนินการที่ชัดเจน ไม่สามารถแทรกแซงได้ ขณะที่การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ

Symbol: THAI