MACQ ออก Call DW อ้างอิง BEM, WORK จ่อเทรด 4 ก.พ.นี้

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ 
MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 2 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) และบมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2562 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้     

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : หุ้น)     
TRUE28C1907A  BEM     135.00   5.85   2.53 : 1    4 ก.พ.62    10 ก.ค.62 
WORK28C1907A  WORK     130.00   30.00   12.5 : 1    4 ก.พ.62    10 ก.ค.62
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)
     บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด 
ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่
ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561
	

 
Symbol: BEM WORK