แหล่งข่าว เผย 6 คนในลงชิงตำแหน่ง CEO PTT คนใหม่ แทน"ชาญศิลป์"ครบกำหนดพ.ค.63

แหล่งข่าวจากบมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-26 พ.ย.62 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท. คนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งเพราะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 12 พ.ค.63 นั้น ปรากฎว่ามีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มปตท. จำนวน 6 คนได้สมัครเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตำแหน่งในครั้งนี้

สำหรับผู้สมัครทั้ง 6 คน ประกอบด้วย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ของ ปตท. , นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) , นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC), นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC), นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) หรือโออาร์ และนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย ของปตท.

ทั้งนี้ เมื่อเดือนต.ค. คณะกรรมการปตท.มีมติคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ จำนวน 5 คน และ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 4 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. 3 คน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวน 1 คน

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธานคณะกรรมการ ปตท.เป็นประธาน ระบุว่าจะไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา เพราะเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นคัดสรรผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว