*ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตร กฟผ.มูลค่า 8 พันลบ.

     ธปท.เผยผลการตอบแทนพันธบัตร กฟผ.ล่าสุด 16 ก.ย.2562 มูลค่า 4 พันลบ.อายุ 5.5 ปี อยู่ที่ 1.7426% และ
มูลค่า 4 พันลบ.จัดสรร 2,720 ลบ.อายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.1507%

                    ประมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
               กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ThaiBMA Symbol                 EGAT253B     EGAT299A
ISIN CODE                   TH0648A35301   TH0648039905
CFI Code                     DBFUFR      DBFUFR
วันชำระเงิน                   18/09/2562    18/09/2562
วันครบกำหนด                   18/03/2568    18/09/2572
อายุ                       (5.5 ปี)      (10 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               1.80       2.00
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)       -         -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)               4,000.00     4,000.00 
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         4,000.00     2,720.00 
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)        1.695-1.754    2.095-2.270
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       1.7426      2.1507
Bid Coverage Ratio                2.31       2.36
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)          -         -
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++