*ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มูลค่า 3 หมื่นลบ.

     ธปท.เผยผลการตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ล่าสุด 16 ต.ค.2562 มูลค่า 25,000 ลบ. อายุ 5.17 ปี อยู่ที่ 
1.3814% และมูลค่า 5,000 ลบ.จัดสรร 4,500 ลบ.อายุ 29.68 ปี อยู่ที่ 1.7396%
                  ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                  ประมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
               กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++
ThaiBMA Symbol                  LB24DB     LB496A
ISIN CODE                   TH0623A34C09  TH0623X3T603
CFI Code                     DBFTFR     DBFTFR 
วันชำระเงิน                   18/10/2562   18/10/2562
วันครบกำหนด                   17/12/2567   17/06/2592
อายุ                       (5.17 ปี)    (29.68 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               1.45      1.875
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)      -        -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)              25,000.00    5,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         25,000.00    4,500.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)        1.375-1.384   1.690-1.790
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       1.3814     1.7396
Bid Coverage Ratio                2.07      2.99 
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)          -       500.00
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++