บล.ภัทร ออก Call DW อ้างอิง RS, PTTEP จ่อเทรดพรุ่งนี้

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.ภัทร จะเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 2 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. อาร์เอส (RS) และ
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ใช้ราย
ละเอียด DW ดังนี้ 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DW       อ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ  เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
             (ล้านหน่วย) (จุด/บาท)  (DW:หุ้นอ้างอิง)      
RS06C2001A   RS     60.00   20.00   3.5 : 1   7 ส.ค.62    13 ม.ค.63
PTTE06C2001A  PTTEP    60.00  160.00    14 : 1   7 ส.ค.62    13 ม.ค.63
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(direct listing)
     บล.ภัทร ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562

 
Symbol: RS PTTEP