ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 เม.ย. 2562

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*      ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน    ราคา วิธีการได้
                             หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
UBIS   นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย    ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 23/04/2562   413,879    7.00 ซื้อ	
VGI   นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 22/04/2562   222,936    9.20 ซื้อ	
VGI   นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน      วอร์แรนท์ 22/04/2562  3,245,400    0.64 ขาย	
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 23/04/2562    74,300    5.80 ซื้อ	
ASIAN  นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป  ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 23/04/2562  1,050,000    9.02 ขาย	
ASIAN  นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป  ผู้รายงาน        NVDR 23/04/2562  1,050,000    9.02 ซื้อ	
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน 
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์