*สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 43.41 ลบ.(SET)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

กลุ่ม               มูลค่าซื้อ    %   มูลค่าขาย    %    สุทธิ
                 (ลบ.)         (ลบ.)        (ลบ.)
สถาบันในประเทศ         4,592.97   9.47   4,900.14  10.11  -307.18
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์         6,692.24  13.80   6,523.56  13.45   168.68
นักลงทุนต่างประเทศ        22,244.54  45.87  22,201.13  45.78   43.41
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ      14,960.81  30.85  14,865.72  30.66   95.08

 
Symbol: SET