TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 15 ส.ค. 62

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Call Options และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดังนี้

Call Options

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน       ซื้อ   ขาย   สุทธิ
     สถาบัน      1,400  1,248   152
     ต่างชาติ      232   868   -636
     ในประเทศ    9,866  9,382   484

Put Options

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน       ซื้อ   ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      2,026  1,073    953
     ต่างชาติ      210  1,271  -1,061
     ในประเทศ    6,792  6,684    108