*EU ไฟเขียวขยายระยะเวลา Brexit ถึง 31 ม.ค. 2563

นายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานคณะมนตรียุโรป เปิดเผยว่า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ทั้ง 27 ประเทศเห็นชอบเรื่องการขยายระยะเวลาการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งจะมีการดำเนินการในขั้นตอนของเอกสารอย่างเป็นทางการต่อไป