TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 15 ต.ค. 62

     ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures 
โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังนี้
                     
                   (หน่วย: จำนวนสัญญา)
     นักลงทุน       ซื้อ    ขาย    สุทธิ
     สถาบัน      22,586  23,796  -1,210
     ต่างชาติ     37,551  37,214    337
     ในประเทศ    60,353  59,480    873