*ESSO เตรียมหยุดเดินเครื่องโรงกลั่นน้ำมันศรีราชาเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ช่วง ก.ย.-ต.ค.62

บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) หรือ ESSO แจ้งว่า บริษัทวางแผนจะหยุดดำเนินการกลั่นเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ ณ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างเดือน ก.ย.-ต.ค.62 โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงใกล้เคียงกับการซ่อมบำรุงใหญ่ในครั้งที่แล้วเมื่อเดือน ก.ย.54

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการซ่อมบำรุงไว้ล่วงหน้าอย่างมีแบบแผนและรัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าการซ่อมบำรุงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทฯ แต่ประการใด เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นและโรงกลั่นของบริษัทฯ เริ่มดำเนินการกลั่นตามปกติ บริษัทฯ

จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไปSymbol: ESSO