ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่จัดงานรองเลขาฯ-ผู้ช่วยเลขาฯ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นบทบาทด้านพัฒนาตลาดทุนควบคู่คุ้มครองผู้ลงทุน โดยจัดกลุ่มงานใหม่ รวมงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการใหม่

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับสายการบังคับบัญชา และจัดกลุ่มงานใหม่ พร้อมแต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนตลาดทุนภายใต้ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงสร้างองค์กรใหม่มีการเพิ่มสายงานพัฒนา ก.ล.ต. ไปสู่องค์กรดิจิทัล (digital transformation) สายงานสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน เพื่อส่งเสริมคนไทยทั่วประเทศเข้าถึงบริการในตลาดทุน รวมสายกำกับบริษัทจดทะเบียนกับสายระดมทุน เพื่อดูแลบริษัทจดทะเบียนครบวงจร และรวมศูนย์งานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ที่ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน นอกจากนี้ ตั้งฝ่ายงานเลขาธิการดูแลงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกแบบบูรณาการ โดยโครงสร้างใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62

ทั้งนี้ ในระดับรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้

1. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายกฎหมาย และสายบังคับใช้กฎหมาย

2. นางปะราลี สุคนธมาน เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายธุรกิจตัวกลางและตลาด สายธุรกิจจัดการลงทุน และสายสื่อสาร องค์กรฯ

3. นายกำพล ศรธนะรัตน์ เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร

4. นายธวัชชัย พิทยโสภณ เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย

5. นางสาวจอมขวัญ คงสกุล เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน

การแต่งตั้งผู้บริหารดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.62 โดยภายใต้โครงสร้างใหม่ นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ได้รับมอบหมายให้ดูแลสายนโยบายตลาดทุน สายระดมทุน และสายกำกับบัญชี

____________________________