TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 15 ส.ค. 62

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Agriculture Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดังนี้

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน      ซื้อ  ขาย   สุทธิ
     สถาบัน      266  266    -
     ต่างชาติ       -   -    -
     ในประเทศ      -   -    -