ตลท.เผย 12 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล SET Awards 2019 ประกาศผล 26 พ.ย.นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.และวารสารการเงินธนาคาร กำหนดจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 ครั้งที่ 16 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัลคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence ด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับในปีนี้มี 71 บริษัท และผู้บริหารสูงสุด 12 ท่าน ในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 48 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนรอบสุดท้ายและเข้าชิงรางวัลในวันที่ 26 พ.ย.ที่จะถึงนี้

"การจัดงาน SET Awards นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้การจัดงานจะยิ่งใหญ่ขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวมพิธีประกาศผล 2 รางวัลคุณภาพแห่งปี ได้แก่ งาน SET Awards และ SET Sustainability Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนตลาดทุนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯมุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" ที่จะช่วยส่งเสริมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต"นายภากร กล่าว

ด้านนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2019 กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคณะกรรมการเห็นถึงการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการในตลาดทุนซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันและความพร้อมในการปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2019 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงาน ได้แก่ นายอำนวย จิรมหาโภคา

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best Investor Relations Awards 2) Best Innovative Company Award 3) Best Securities Company Awards 4) Best Asset Management Company Award 5) Best Company Performance Awards 6) Best Deal of the Year Award 7) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ 3) Rising Star Sustainability Awards

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปี โดยพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พ.ย.62 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ