ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.พ. 2562

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI    เสนอซื้อ          925,763,900 หุ้น หุ้นละ 0.21 บาท
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI-W2  เสนอซื้อ          887,684,311 หุ้น หุ้นละ 0.01 บาท

กุมภาพันธ์ 2562
11 ก.พ.         NPPG-W4  หลักทรัพย์ใหม่        749,612,446 หน่วย
             ADAM    ลูกหุ้นเข้า         842,836,413 หุ้น
             WHABT   XD            หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHABT   XN            หุ้นละ 0.024 บาท
12 ก.พ.         CPNCG   XD            หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRYSTAL  XD            หุ้นละ 0.048 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DIF    XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OSP    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
             POPF    XD            หุ้นละ 0.2843 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPF    XD            หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTTEP   XD            หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
             SIRIP   XD            หุ้นละ 0.1382 บาท กำไรสะสม
             CRYSTAL  XN            หุ้นละ 0.121 บาท
             ERWPF   XN            หุ้นละ 0.117 บาท
13 ก.พ.         GCAP    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRINC   ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม     จากเดิม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ไป บริการ
             PRINC   ย้ายหมวดธุรกิจ       จากเดิม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไป การแพทย์
14 ก.พ.         GOLD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.         DREIT   XD            หุ้นละ 0.1714 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPF    XD            หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             URBNPF   XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)

EVER-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย

             SFP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             TLGF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-30 พ.ย. 61)
             TTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
             UV     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)

CIG-W7 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

18 ก.พ.         EVER-W3  XE            1 : 1 @ 5.00 บาท
             KTIS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
20 ก.พ.         ADVANC   XD            หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLANDRT  XD            หุ้นละ 0.1722 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IMPACT   XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC    XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
21 ก.พ.         GVREIT   XD            หุ้นละ 0.2093 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   XD            หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    XR            10 : 1 @ 1.60 บาท
             TSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)

ECF-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

22 ก.พ.         METCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
23 ก.พ.         7UP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 ก.พ.         PICO    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)

NEWS-W4 ซื้อขายวันสุดท้าย

26 ก.พ.         NEWS-W4  XE            1 : 2.2306 @ 0.447 บาท
             1DIV    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             TDEX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
27 ก.พ.         WHABT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 ก.พ.         IRC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OISHI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OSP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)

มีนาคม 2562
1 มี.ค.          CPNCG   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRYSTAL  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.048 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             POPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2843 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIRIP   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1382 บาท กำไรสะสม

TTA-W5 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 มี.ค.          KSL    XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             GLANDRT  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1722 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
5 มี.ค.          SPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             URBNPF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
6 มี.ค.          GVREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2093 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 มี.ค.          SWC    XW            2 : 1
             IMPACT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
12 มี.ค.         DREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1714 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
15 มี.ค.         EVER-W3  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             PICO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
20 มี.ค.         KSL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
22 มี.ค.         TAPAC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
26 มี.ค.         GJS    XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท
29 มี.ค.         Q-CON   XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
30 มี.ค.         NEWS-W4  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมษายน 2562
3 เม.ย.         SCC    XD            หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
11 เม.ย.         PTTEP   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
12 เม.ย.         GCAP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 เม.ย.         ADVANC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
19 เม.ย.         Q-CON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             SCC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 เม.ย.         INTUCH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
26 เม.ย.         SNC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

พฤษภาคม 2562
3 พ.ค.          NYT    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
9 พ.ค.          OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 พ.ค.         NYT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)