ศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีทีโอทีเรียกร้องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจาก DTAC-ADVANC

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งว่า ศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นต้น) ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ บมจ.ทีโอทีเรียกร้องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) จาก DTAC ซึ่งทีโอทีได้ยื่นฟ้องคดีในปี พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ ทีโอทีเรียกร้องให้ DTAC ชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่เกิดจากการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของบริษัทและเครือข่ายของทีโอทีตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.49 ถึง 10 ก.ค.57 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 245,638 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

อย่างไรก็ดี คำพิพากษายกฟ้องดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด โดยทีโอทียังมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) แจ้งว่า ในวันนี้ ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,454 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ด้วยเหตุผลว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่ทีโอทีเรียกร้องขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ดีพีซีจึงไม่จำต้องชำระค่าเชื่อมโยงดังกล่าว

ทั้งนี้ ทีโอทีมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำพิพากษา ซึ่งหากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป