ครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ภายใต้พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการชั่วคราว การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต และการขอโอนใบอนุญาตผลิตนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประโยชน์ของร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ คือ (1)ลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการหลายผลิตภัณฑ์เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ และเครื่องมือแพทย์ สามารถใช้สถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้ แต่ต้องคำนึงถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (2)อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (3)ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความคุณภาพและปลอดภัย เนื่องจากกฎกระทรวงได้กำหนดให้สถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ บำรุงรักษาง่าย และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกได้

2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับ การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอขึ้นทะเบียนตำรับและ การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในทะเบียนตำรับ และการขอรับและการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับเจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้ง การแก้ไขการแจ่งรายละเอียด การแก้ไขการจดแจ้ง การต่อายุใบรับแจ้งรายละเอียดและการต่ออายุใบรับจดแจ้ง และการขอรับและออกใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประโยชน์ของร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ คือ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีสถานที่ในการผลิต สามารถว่าจ้างผู้รับอนุญาตที่มีสถานผลิต ให้ผลิตผลิตภัณฑ์สุมนไพรได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑฺสมุนไพร พ.ศ. .... เป็นการกำหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 5,000 บาท ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับและใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 2,500 บาท ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 900 บาท เป็นต้น

การลดหย่อนค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 50 ในกรณีที่ (1)เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2)ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติกำหนด

และการยกเว้นค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ (1) เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2) ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติกำหนด (3) โครงการพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประโยชน์ของร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ คือ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยโดยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น