ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2562

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

มีนาคม 2562                                                                 
25 มี.ค.-17 พ.ค.62     GLOW     เสนอซื้อ          451,889,002 หุ้น หุ้นละ 90.8136 บาท                      
                                                                      
พฤษภาคม 2562                                                                
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62     GJS     เสนอซื้อ          14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท                      
                                                                      
พฤษภาคม 2562                                                                
17 พ.ค.          DCC     XD            หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             OISHI    XD            หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
             SHREIT    XD            หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             SHREIT    XN            หุ้นละ 0.0941 บาท                              
             AGE     ลูกหุ้นเข้า         120,859,599 หุ้น                               
             SINGER-W1  หลักทรัพย์ใหม่        65,752,617 หน่วย                              
             SINGER-W2  หลักทรัพย์ใหม่        65,752,617 หน่วย                              
             ADAM     เปลี่ยนชื่อจาก        "บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)"                   
                                "Adamas Incorporation Public Company Limited"               
                    ชื่อใหม่          "บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"                    
                                "Asset Five Group Public Company Limited"                 
             ADAM     เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       A5                                     
             SPPT     เปลี่ยนชื่อจาก        "บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"              
                                "Single Point Parts (Thailand) Public Company Limited"           
                    ชื่อใหม่          "บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)"                       
                                "NEX Point Public Company Limited"                     
             SPPT     เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       NEX                                    
             AHC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ALLA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ANAN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม                          
             BAFS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CAZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61)                   
             DRT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EASTW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GLOW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GRAND    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HARN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IFS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             INET     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             INOX     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             KASET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KBS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LEE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)                   
             LHFG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MACO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MFC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MFEC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม                           
             MOONG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NFC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PG      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม                           
             PTG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ROBINS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             S      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAUCE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SCN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SKR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SPG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม                           
             SUN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCAP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม                           
             TCAP-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม                           
             TISCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TISCO-P   จ่ายปันผล         หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TIW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TNL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TOA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TPCORP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TKS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TKS     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)       
             TVO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TWZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             VIH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             VNG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
18 พ.ค.          TFG-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
             TSF-W4    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
             TSF-W5    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
21 พ.ค.          AIMIRT    XD            หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             BOFFICE   XD            หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             IVL     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             BOFFICE   XN            หุ้นละ 0.0109 บาท                              
             VL      หลักทรัพย์ใหม่        800,000,000 หุ้น                               
             AJ      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AMATAV    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AQUA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ASIAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BEAUTY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BJC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BTNC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม                           
             CKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CPL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ECF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                 
             ESSO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FNS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FPI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GULF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             HTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ICC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม                           
             ICHI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             JUBILE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             LH      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             MM      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             NETBAY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม                           
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
             OCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม                           
             PIMO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PORT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAMTEL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SCG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             SITHAI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม                           
             SPC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม                           
             SPI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม                           
             SSF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TIP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TPA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม                           
             TSE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.055 บาท กำไรสะสม                          
             WACOAL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม                           
22 พ.ค.          BRRGIF    XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             GLANDRT   XD            หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             JASIF    XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             TPRIME    XD            หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TSC     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
             BRRGIF    XN            หุ้นละ 0.60 บาท                               
             TPRIME    XN            หุ้นละ 0.0615 บาท                              
             AI      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ASEFA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BEM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BIG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CMAN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CMC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม                           
             CPALL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ICN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IHL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             III     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KWM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MAKRO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MODERN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             NC      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม                           
             NNCL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OTO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PDG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)                   
             PPS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม                           
             PRAKIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PSH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PYLON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             S & J    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม                           
             SAAM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SABINA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม                           
             SALEE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             SAWAD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAWAD    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             SHANG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SLP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             STI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             THIP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TOPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRUBB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UKEM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UOBKH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WHART    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             WHAUP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             WIIK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม                           
             WIIK     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
23 พ.ค.          BKI     XD            หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SPRIME    XD            หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             SRIPANWA   XD            หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             2S      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             AMATA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AP      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม                           
             BAY     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม                           
             BLA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม                           
             BROOK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CI      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             COLOR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             CPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EPCO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             FE      จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             GLOBAL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                
             GLOBAL    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             GTB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             ILINK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ITEL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IVL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             JAS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม                           
             JKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             K      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             L&E     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LST     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             M      จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PL      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PSTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             PR9     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             ROJNA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAMART    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SANKO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม                           
             SC      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SEAFCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SEAFCO    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             TFMAMA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             THG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TVT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             UPOIC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             VIBHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             VNT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WG      จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IEC-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
             XO-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
24 พ.ค.          AMATAR    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             B-WORK    XD            หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             BKKCP    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             CPNREIT   XD            หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             GVREIT    XD            หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             SPF     XD            หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             TIF1     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             URBNPF    XN            หุ้นละ 0.13 บาท                               
             AKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AMANAH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม                        
             AMANAH    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
             AMARIN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ARROW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             BGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BR      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BRR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             CENTEL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CHARAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CHG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CK      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             COM7     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CPT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CSS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             DEMCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EA      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม                           
             EASON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ENGY     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ERW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FMT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GENCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HFT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HPT     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             HUMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ITD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม                          
             JWD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KAMART    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             KCAR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LRH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม                           
             M-CHAI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MATI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม                           
             MILL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม                           
             MK      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม                         
             MK      จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
             NCL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             NEW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NPK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OHTL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PB      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PF      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PLE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             PREB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RAM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม                          
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)              
             SENA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                 
             SKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SMIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SORKON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SR      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SST     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             STEC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SYNTEC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TAE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TAKUNI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TC      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCMC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCOAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             THE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)         
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)        
             TMILL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TNPC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม                           
             TPCH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TRITN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TSTE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม                           
             TWPC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม                           
             UTP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UVAN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             VARO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             ATP30-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
25 พ.ค.          BWG-W4    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
27 พ.ค.          CMO     XD            หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม                           
             FTREIT    XD            หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             FUTUREPF   XD            หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             HPF     XD            หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             KAMART    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-II     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-PAT    XD            หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-STOR    XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MNIT     XD            หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MNIT2    XD            หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SEAFCO    XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             ESTAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KCM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SCI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม                           
             SIAM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SYMC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
28 พ.ค.          BGC     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SUTHA    XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             META-W3   XE            1 : 1 @ 2.00 บาท                              
             MIT     XN            หุ้นละ 0.205 บาท                               
             AU      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             BCH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BSM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             FVC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HTECH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NWR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RP      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             RML     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม                          
             TVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WHA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
29 พ.ค.          BWG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             JSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม                           
             NTV     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม                           
             PPM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SSSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             STA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRUE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TWP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             ACAP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
30 พ.ค.          HPT     XW            5 : 1                                   
             GYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             PLANB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
31 พ.ค.          DCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             OISHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
             2S-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
                                                                      
มิถุนายน 2562                                                                
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
             ML-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
             SKY-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
4 มิ.ย.          AIMIRT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             CPNCG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             CRYSTAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             DIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             IVL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             POPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             PPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SIRIP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
6 มิ.ย.          BOFFICE   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             GLANDRT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             INGRS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม                          
             RICHY-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย                                            
             JMART-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
7 มิ.ย.          RICHY-W1   XE            1 : 1.22449 @ 1.47 บาท                           
             7UP     XW            5 : 1                                   
             BKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             BRRGIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             CMO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม                           
             FTREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             GVREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             JASIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             TPRIME    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
8 มิ.ย.          TNPC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
10 มิ.ย.          AMATAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SEAFCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SPRIME    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             SRIPANWA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
11 มิ.ย.          B-WORK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             BKKCP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             CPNREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TIF1     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
12 มิ.ย.          FUTUREPF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             KAMART    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SHREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             SPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
13 มิ.ย.          PPPM     XR            2 : 1 @ 2.00 บาท                              
             BGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MNIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MNIT2    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SUTHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
14 มิ.ย.          M-II     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-STOR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
17 มิ.ย.          HPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-PAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
20 มิ.ย.          HREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
25 มิ.ย.         DIMET-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย                                            
26 มิ.ย.         DIMET-W2   XE            1 : 1 @ 1.15 บาท                              
28 มิ.ย.         TRC     XR            9 : 5 @ 0.125 บาท                             
                                                                      
กรกฎาคม 2562                                                                
1 ก.ค.          META     XW            14 : 1                                   
3 ก.ค.          RICHY-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
15 ก.ค.          PPPM     XW            3 : 1                                   
18 ก.ค.          AEONTS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ.62 และกำไรสะสม)             
20 ก.ค.          DIMET-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
31 ก.ค.          VI      XR            1 : 2 @ 0.05 บาท                              
                                                                      
สิงหาคม 2562                                                                
05 ส.ค.          B      XR            1 : 1 @ 0.33 บาท                              
             B      XW            3 : 1                                   
07 ส.ค.          PTL     XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
23 ส.ค          PTL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)