ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 ก.พ. 2562

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*      ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน    ราคา วิธีการได้
                             หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
BKI   นาย อานนท์ วังวสุ        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 27/02/2562    1,400   329.00 ซื้อ
QLT   นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นสามัญ 25/02/2562    44,500    4.26 ซื้อ
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา 
                   (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) 
QLT   นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นสามัญ 26/02/2562    55,700    4.26 ซื้อ
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา 
                   (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) 
K    นาย ธีระพร วีระถาวร       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 27/02/2562    28,800    2.66 ซื้อ
TNR   นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์   ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 27/02/2562    10,000   10.50 ซื้อ
NVD   นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 27/02/2562   343,400    3.50 ซื้อ
MTC   นาย อำนาจ เนียมสี        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 28/02/2562    2,500   46.50 ซื้อ
SUTHA  นาย กีฏวิทย์ เมลานนท์       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 27/02/2562    10,000    3.90 ซื้อ
SVI   นาย พิเชษฐ กนกศิริมา       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 27/02/2562    50,000    4.98 ซื้อ
HMPRO  นาย มานิต อุดมคุณธรรม      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 26/02/2562  2,000,000   15.20 ขาย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน 
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์