EKH ตั้งบริษัทย่อย"เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม"เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคาดเปิดให้บริการ Q1/64

          บมจ.เอกชัยการแพทย์(EKH) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท จำนวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดย EKH ถือหุ้น 11,999,996 หุ้น คิดเป็น 
99.99996% ซึ่งแหล่งที่มาของเงินทุนจะเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาส 1/64

 
Symbol: EKH