BEM เสนอขายหุ้นกู้ 5 พันลบ.อายุ 3,5,7,10 ปี ดอกเบี้ย 2.65%-3.84% ให้รายใหญ่-สถาบันจองซื้อ 7-8 พ.ค.

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มุลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด

ชุดที่ 1 เสนอขาย 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี

ชุดที่ 2 เสนอขาย 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี

ชุดที่ 3 เสนอขาย 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.59 ต่อปี

ชุดที่ 4 เสนอขาย 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.84 ต่อปี


ทั้งนี้เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผุ้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดจองซื้อในวันที่ 7-8 พ.ค.62 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "A" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อไปชำระคืนหนี้เดิมภายใน 2 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้
Symbol: BEM