กรมประมงเตรียมชง ครม.พิจารณา 2 โครงการช่วยเหลือ-สร้างรายได้ให้เกษตรกรประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล-คาจิกิ

กรมประมง เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้านการประมง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินงบประมาณ 260 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำได้ทันทีหลังน้ำลด และเป็นอาชีพที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้และผลผลิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยตั้งเป้าเป็นเกษตรกรที่ประสบเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ทางกรมประมงจะเข้าไปสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ อาหารสัตว์น้ำ ฯลฯ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูอาชีพได้อย่างรวดเร็ว

(2) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน งบประมาณภายในกรอบวงเงิน 506.90 ล้านบาท จากงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2562 เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน