(แก้ไข)VIBHA และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 377.85 ลบ.

 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้


                                 สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
                       สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   (หน่วย : พันบาท)

                         ไตรมาส 3         งวด 9 เดือน

                   ปี    2562     2561     2562     2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ             377,847(แก้ไข) 221,872(แก้ไข) 641,431(แก้ไข) 611,389(แก้ไข)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)         0.0286    0.0168    0.0486    0.0463

 
Symbol: VIBHA