อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_______________________________________________________________________________________________________________
ธนาคาร                      MOR    MLR    MRR   สูงสุด*   ผิดนัด*   บัตรเครดิต
_______________________________________________________________________________________________________________
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ                                         
กรุงเทพ                     6.875   6.25   6.875   18.00   21.875     18.00
กรุงไทย                      6.87   6.275   6.87   16.87   20.00       -
กสิกรไทย                     6.87   6.25   6.87   21.87   23.87     18.00
ไทยพาณิชย์                    6.745   6.025   7.12   28.00   28.00     18.00
กรุงศรีอยุธยา                    6.95   6.60   6.95   21.00   28.00       -
ทหารไทย                     7.425   6.775   7.15   28.00   28.00     18.00
ยูโอบี                       7.45   7.15   7.75   28.00   28.00     18.00
ซีไอเอ็มบี ไทย                   7.50   7.00   7.875   28.00   28.00     18.00
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)              8.10   7.85     -   15.00   15.00       -
ธนชาต                      7.175   6.65   7.50   15.00   18.00  9.90-18.00
ทิสโก้                       8.10   7.85   12.75   36.00   36.00       -
เมกะ สากลพาณิชย์                  8.00   7.25   8.00   12.00   15.00       -
เกียรตินาคิน                    7.45   7.15   7.65   28.00   28.00       -
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                  7.65   7.025   7.75   18.00   18.00       -
ไอซีบีซี (ไทย)                   7.425   7.15   7.675   21.00   21.00     18.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                8.65   8.47   9.05   35.00   36.00       -
แห่งประเทศจีน(ไทย)                 8.50   6.50   7.75   12.75   22.25     18.00
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)        8.25   8.25     -   25.00   25.00       -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)             9.875   6.50   8.50   15.00   15.00       -
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ       7.6768  6.9984  7.8874  22.2363  23.9471     18.00
_______________________________________________________________________________________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2548 ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย