ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 112,849 ล้านบาท

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ 
มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 112,849 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 12,304 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 8,017 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 12,956 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.41% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้ 
     Yield Curve ปรับลดลง 1-2 bps. ในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 
12,956 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 12,956 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 400 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB มาที่
ระดับ -0.50% จากเดิมที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า สำหรับยอด 
Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 10,428 ล้านบาท จาก 928,777 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 939,205 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ 
ตลาดตราสารหนี้ไทย        13-09-2019      %Change     
มูลค่าการซื้อขาย        112,849.44 ลบ.          
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.43 %      -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.41 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.41 %      -0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) 
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change     
ตั๋วเงินคลัง              0.00       n/a
พันธบัตรรัฐบาล          26,323.69      +28 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          79,391.03      +16 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ           89.03      +55 %
หุ้นกู้เอกชน            4,208.19      +13 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า