GPSC ขายหุ้นเพิ่มทุนครบถ้วนตามแผนระดมทุน 7.4 หมื่นลบ.ปรับโครงสร้างการเงิน-ลุยขยายธุรกิจสู่นวัตกรรมพลังงาน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยผลการเปิดจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่า 74,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.62 ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเดิมในการเข้าจองสิทธิและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยตามจำนวนที่เสนอขาย 1,321 ล้านหุ้น ถือเป็นความสำเร็จในการออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วอีกจำนวน 13,214,285,670 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเปลี่ยนจาก 14,983,008,000 บาท เป็น 28,197,293,670 บาท

สำหรับวงเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อการชำระหนี้ระยะสั้น (Bridge loan) คืนให้กับสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ที่บริษัทใช้ในการเข้าซื้อกิจการของ บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) และเพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินให้เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่เกิน 1 เท่า โดยปรับลดลงจาก 3.9 เท่า ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถรองรับการลงทุนในโครงการปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมั่นใจว่าภายหลังการเพิ่มทุน จะส่งผลให้บริษัทมีสถานะทางเงินที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจทั้งในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เดินหน้าไปตามแผนงาน และการควบรวมกิจการกับ GLOW จะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในปี 63