ซีพีเอฟฯ เสนอขายหุ้นกู้ 1.7 หมื่นลบ. อายุ 4-12 ปี ดอกเบี้ย 2.91- 4.18% ให้สถาบัน-รายใหญ่จองซื้อ 27-29 พ.ค.

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ชุด

ชุดที่ 1 เสนอขาย 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี

ชุดที่ 2 เสนอขาย 2,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.34 ต่อปี

ชุดที่ 3 เสนอขาย 500 ล้านบาท อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี

ชุดที่ 4 เสนอขาย 4,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ชุดที่ 5 เสนอขาย 6,500 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.18 ต่อปี

โดยจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.62 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ"A+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 พ.ค..62

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ในการดำเนินกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้(ซึ่งอาจรวมถึงเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) และ/หรือ ให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ
Symbol: CPF