SCC เผยผลเทนเดอร์ฯ Fajar ผู้นำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์รายใหญ่อินโดฯ คว้าหุ้นเล็กน้อย หนุนถือเป็น 55.235%

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่าตามที่บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทหลักในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ได้เข้าถือหุ้น 55% ใน PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (Otoritas Jasa Keunagan) และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. นั้น

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดของ Fajar ในระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 โดยสามารถซื้อหุ้น Fajar ที่เสนอขายตามคำเสนอซื้อ คิดเป็นสัดส่วน 0.231% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Fajar ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 47,000 ล้านรูเปีย หรือประมาณ 102 ล้านบาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะรายงานผลของธุรกรรมดังกล่าวต่อ Otoritas Jasa Keunagan ในวันที่ 12 ก.ย.62

ทั้งนี้ ผลการทำคำเสนอซื้อข้างต้นทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Fajar รวมทั้งสิ้น 55.235% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน Fajar

Fajar เป็นผู้นำด้านธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย การเข้าซื้อกิจการ Fajar จะช่วยเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของ SCC ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน
Symbol: SCC