อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร                            ออมทรัพย์               ประจำ
                                      3 เดือน    6 เดือน    12 เดือน    24 เดือน
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ                          0.50-0.625     1.00     1.25     1.50     1.50
กรุงไทย                             0.50     0.90   1.15-1.35     1.30     1.45
กสิกรไทย                            0.50   0.90-1.15   1.15-1.40   1.30-1.55   1.45-1.70
ไทยพาณิชย์                            0.50   0.90-1.15   1.15-1.40   1.40-1.65   1.45-1.70
กรุงศรีอยุธยา                           0.30   0.90-1.00     1.40     1.55     1.70
ทหารไทย                            0.125     0.80     1.00     1.20     1.50
ยูโอบี                              0.25   0.80-1.05   1.05-1.30   1.30-1.40     1.45
ซีไอเอ็มบี ไทย                          0.40  1.050-1.30   1.30-1.55   1.55-1.65     1.70
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)                      -       -       -       -       -
ธนชาต                           0.20-0.40     0.95     1.15     1.50     1.65
ทิสโก้                           0.25-2.25     1.30     1.40   1.50-1.60   1.55-1.65
เมกะ สากลพาณิชย์                         0.25   1.10-1.40   1.25-1.65   1.40-1.75   1.70-1.75
เกียรตินาคิน                           0.50  1.150-1.30   1.25-1.40  1.350-1.50   1.40-1.55
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                      0.625-1.25     1.30     1.40     1.75     1.80
ไอซีบีซี (ไทย)                       0.625-1.50  1.40-1.450   1.50-1.55   1.60-1.65   1.70-1.75
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                       0.70     1.40     1.55   1.80-2.00     1.70
แห่งประเทศจีน(ไทย)                        0.50  1.250-1.50  1.375-1.50  1.45-1.625  1.50-1.625
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)                 -       -       -       -       -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)                     0.05     0.25     0.25     0.25       -
ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ        0.05-2.25  0.250-1.50   0.25-1.65   0.25-2.00   1.40-1.80

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย