#HILITE: #HILITE: ราคาเปิดเทรดวันแรก DW อ้างอิง KTC,BEAUTY,CPALL,GULF,EA ขายโดย MACQ

EA28C1909B เปิดเทรดวันแรกที่ 0.24 บาท ลดลง 0.76 บาท (-76%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย

GULF28C1909A เปิดเทรดวันแรกที่ 0.35 บาท ลดลง 0.65 บาท (-65%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย

KTC28C1908A เปิดเทรดวันแรกที่ 0.15 บาท ลดลง 0.85 บาท (-85%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย

KTC28C1909A เปิดเทรดวันแรกที่ 0.35 บาท ลดลง 0.65 บาท (-65%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย

BEAU28C1910A เปิดเทรดวันแรกที่ 0.36 บาท ลดลง 0.64 บาท (-64%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย

CPAL28C1910A เปิดเทรดวันแรกที่ 0.43 บาท ลดลง 0.57 บาท (-57%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บาท/หน่วย

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 6 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC), บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY), บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL), บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) โดยทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DW              อ้างอิง         จำนวน   ราคาใช้สิทธิ   อัตราใช้สิทธิ       ราคาอ้างอิง    ครบกำหนดอายุ

(ล้านหน่วย) (บาท) (หน่วย : หุ้น) (บาท)

KTC28C1909A     KTC           85.00     47.00     12.8 : 1         1.00        11 ก.ย.62
KTC28C1908A     KTC          173.00     47.00       26 : 1         1.00        15 ส.ค.62
BEAU28C1910A    BEAUTY        87.00      9.00      2.5 : 1         1.00        9 ต.ค.62
CPAL28C1910A    CPALL         36.00     89.00    10.25 : 1         1.00        9 ต.ค.62
GULF28C1909A    GULF          63.00    115.00       23 : 1         1.00        11 ก.ย.62
EA28C1909B      EA           149.00     59.00       28 : 1         1.00        11 ก.ย.62
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด

ๆ แต่ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่
ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561#HILITE
Symbol: KTC BEAUTY CPALL GULF EA